Centar za filozofska istraživanja

Direktor Centra: dopisni član Mile Babić

Centar za filozofska istraživanja osnovala je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1989. godine sa svrhom unapređivanja filozofije i humanističkih znanosti. Za voditelja Centra imenovan je akademik Abdulah Šarčević. Programska orijentacija Centra obuhvatala je sistematska istraživanja središnjih pitanja svjetske filozofije, filozofije nauka: od teorije spoznaje i ontologije do etike, estetike, političke filozofije, socijalnih, duhovnih, odnosno kulturnih znanosti. Predviđeno je obuhvatno istraživanje tradicije filozofske i socijalne misli kao i ukupne kulturne baštine u Bosni i Hercegovini, o čemu su ustanovljeni dugoročni projekti.

Naučne projekte u Centru pratili su redovni simposijumi uz sudjelovanje filozofa iz centara ex-Jugoslavije, kao i inozemnih veoma uglednih filozofa i sociologa. Saopštenja sa simposija objavljivana su kao Posebna izdanja Akademije. Agresivni rat  prekinuo je sistematski utemeljenu djelatnost Centra. Međutim, u toku opsade Sarajeva, članovi Centra akademici Muhamed Filipović i Arif Tanović nastavili su aktivnosti u Centru u drugim uslovima: održavani su okrugli stolovi na teme o slobodi i odgovornosti, nacionalizmu, agresivnom ratu i genocidu i drugi.

U saradnji sa PEN-centrom BiH i Međunarodnim centrom za mir u Akademiji su održani veoma zapaženi i značajni internacionalni simpoziji na teme: Stanja opsade, Destrukcija i tolerancija uz učešće intelektualaca iz više evropskih zemalja. Također, u saradnji sa IMIC-om (Internacionalni međureligijski i interkulturni centar) u Sarajevu je organizovano više interregilijskih dijaloga uz učešće domaćih i inostranih intelektualaca i teologa.  Prevedena je i objavljena „Deklaracija o globalnoj etici“  naspram „Sukoba civilizacija“ (S. Huntington). U organizaciji simposija Centar je sarađivao sa Međunarodnim Forumom „Bosna“ i sa „Soroš“ centrom Pravnog fakulteta u Sarajevu.


Centar za filozofska istraživanja - članovi

dopisni član Mile Babić, direktor Centra za filozofska istraživanja ANUBiH, Akademik Serafin Hrkać, redovni član ANUBiH, Akademik Abdulah Šarčević, redovni član ANUBiH, Prof. dr. Enver Halilović, Univerzitet u Tuzli, Prof. dr. Tarik Haverić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Prof. dr. Aida Hozić, Univerzitet Florida, USA, Prof. dr. Slavica Juka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Prof. dr. Nijaz Ibrulj, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr. Emina Kečo Isaković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr. Ivo Komšić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr. Marijan Krivak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Prof. dr. Senadin Lavić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr. Asim Mujkić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu


 

  • Najveći dio aktivnosti Centra za filozofska istraživanja odvija se kroz izdavanje časopisa „Dijalog“ koji pokriva područja filozofije i društvene teorije. U protekloj godini izišla su dva dvobroja časopisa za 2012. godinu. U narednom periodu u planu je i organizacija filozofskog kolegija iz Sarajeva radi formiranja novog Odbora za filozofiju ANUBiH.

    Naši donatori kojima se ovim putom zahvaljujemo su: Fondacija za izdavaštvo/nakladništvo FBiH, Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke te Ministarstvo za kulturu i sport Kantona Sarajevo. Zahvaljujući ovim institucijama omogućeno je štampanje časopisa.

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Lokacija

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…